Recent VDO Posts
Recent Blog Posts
เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง

เปิดเรียนหลักสูตรตลอดปี 2557

เตรียมความพร้อมสอบเข้าสาธิตจุฬาฯ เกษตรฯ

ประสานมิตร ราชวินิต คาทอลิค

วัน เสาร์ - อาทิตย์ 9.00-11.30น.

 

 

หลักสูตรเตรียมสาธิต เน้นหลักวิชาการมาตรฐานสากล สร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง แม่นยำ
เป็นลำดับขั้น เทคนิคการสอน และแบบทดสอบพัฒนาจากหลักสูตรในหลายประเทศชั้นนำ
ที่ใช้วางรากฐานการศึกษาให้กับเด็ก ๆ มีรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับเด็กไทย
ได้ความคิดรวบยอดและความเข้าใจ สามารถคิดต่อและแก้ปัญหาใหม่ๆได้เอง
เน้นหลักความเข้าใจ คิดวิเคราะห์อย่างมีลำดับขั้น
หลักสูตรคุณภาพมาตรฐานอ้างอิงจากตำราต่างประเทศ
บทพิสูจน์นักเรียนสามารถทำคะแนนสูงสุดในการสอบเข้าสาธิตจุฬาฯ และสาธิตประสานมิตร